سریال پر از دروغ و لجن پراکنی معمای شاه

متن شایعه

 

 “ﺳﺮﯾﺎﻝ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻍ ﻭ ﻟﺠﻦ ﭘﺮﺍﮐﻨﯽ ﻣﻌﻤﺎﯼ ﺷﺎﻩ…ﺳﺮﯾﺎﻟﯽ ﻣﺰﺧﺮﻓﯽ ﮐﻪ ۹۰ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﻦ ﺍﺯ ﺟﯿﺐ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺧﺮﺟﺶ ﺷﺪﻩ …ﺍﯼ ﮐﺎﺵ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﯾﮏ ﻗﻠﺪﺭ ﺑﯽ ﺳﻮﺍﺩ !! ﺩﻳﻜﺘﺎﺗﻮﺭ !! ﺗﺮﻳﺎﻛﯽ !! ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﻣﻮﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺴﺎﺯﻩ، ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﺩﻭﺳﯽ، ﺣﺎﻓﻆ، ﺳﻌﺪﯼ ﻭ ﺧﯿﺎﻡ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ﻫﺎﻣﻮﻥ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﺯﯾﺒﺎ ﻭ ﺟﺪﯾﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺷﺎﻧﺸﻮﻥ ﺑﺴﺎﺯﻩ … ﺑﺮﺍﻣﻮﻥ ﺟﺎﺩﻩ ﻭ ﺭﺍﻩﺁﻫﻦ ﺑﺴﺎﺯﻩ …. ﺍﯼ ﮐﺎﺵ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﯾﮏ ﺟﻮﺍﻥ ﺧﻮﺷﮕﺬﺭﺍﻥ !! ﻭ ﺑﯽﻋﺮﺿﻪ !! ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﻭ ﻣﺪﺭﻧﺘﺮﯾﻦ ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﻣﻮﻥ ﺑﺴﺎﺯﻩ، ﺯﺑﺪﻩ ﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﺷﺠﺎﻉ ﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﻓﺪﺍﮐﺎﺭﺗﺮﯾﻦ ﺍﻓﺴﺮﺍﻥ ﻭ ﺧﻠﺒﺎﻧﺎﻥ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﻭ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻨﻪ …ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺑﯽ ﻋﺮﺿﻪ !! ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻣﻮﻥ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎﯼ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺩ، F-14 ، ﺑﺨﺮﻩ !! ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﻻ ﺍﺑﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺍﺭﺗﺶ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﻣﻮﻥ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﻨﻪ، ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﻣﻮﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﯾﺰﺍ ﺑﮑﻨﻪ، ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺳﺮﺍﻧﻪ ﻣﻮﻥ ﺭﻭ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﺑﮑﻨﻪ …. ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﻋﯿﺎﺷﯽ ! ﻭ ﻭﻟﺨﺮﺟﯽ ! ﮐﻨﻪ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ : ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ ﺣﺴﺎﺑﯽ، ﺩﮐﺘﺮ ﻣﻌﯿﻦ، ﺍﯾﺮﺝ ﺍﻓﺸﺎﺭ، ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻣﺼﺎﺣﺐ، ﺩﺍﺭﯾﻮﺵ ﺁﺷﻮﺭﯼ، ﻭ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﭼﻬﺮﻩ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﺶ ﮐﺸﻒ ﻭ ﺷﮑﻮﻓﺎ ﺑﺸﻪ …ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺧﻔﻘﺎﻥ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮐﻨﻪ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺗﯿﺘﺮ ﺑﺰﻧﻨﺪ !! ﺍﻭﻧﻘﺪﻩ ﺩﯾﮑﺘﺎﺗﻮﺭ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎﺗﻼﯼ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﻭ ﺑﺒﺨﺸﻪ، ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎﻡ ﺑﺎﻻﯼ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﺪﻩ !! ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻟﺠﻦ ﺑﮑﺸﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻓﺮﺩﯾﻦ ﺑﺸﻨﺪ !! ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺑﻪ ﺍﺩﺏ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻨﻪ ﮐﻪ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﻓﺮﻭﻍ ﻭ ﺳﻬﺮﺍﺏ ﻭ ﺍﺧﻮﺍﻥ ﻭ ﺷﺎﻣﻠﻮ ﻭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﺑﺎﺩﯼ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺑﺪﻩ !! ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺑﯽ ﻋﺮﺿﻪ !! ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻪ، ﻋﻘﺎﺏ ﺍﻭﭘﯿﮏ ﺑﺸﻪ ﻭ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺘﻤﻮﻥ ﺭﻭ ﻫﯽ ﺑﺒﺮﻩ ﺑﺎﻻ !! ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺿﺪ ﺩﯾﻦ ﻭ ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺁﯾﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻄﻬﺮﯼ ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺗﺪﺭﯾﺲ ﻭ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﮐﻨﻦ !! ﻣﻦ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﺷﻤﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﻗﻠﺪﺭﻫﺎ، ﺑﯽﺳﻮﺍﺩﻫﺎ، ﻋﯿﺎﺵ ﻫﺎ ﻭ ﺑﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺭﻭ ﻣﯿﺴﺎﺯﻥ !! 

معمای شاه

پاسخ شایعه

 

۱- وجود ایراد در آثار بزرگ تاریخی محتمل است؛ در این سریال صدها کتاب و هزاران سند بعنوان منابع استفاده شده و ۲۰ میلیارد تومان هزینه داشته که دربرابر تولید ۴هزار دقیقه برنامه، رقم قابل قبولی است.

http://yon.ir/manaabe

http://yon.ir/Haziine

 

۲- اقدامات پهلوی ها اهداف خاصی داشت و با فرض صحت ادعاها و نیت آنها، همگی جزو وظایف بدیهی حکومت بوده است! واقعیتهای مستند تاریخی قابل جعل نیست!

 

۳- به گواه تاریخ و اعتراف درباریان نه تنها رضاخان، بلکه اکثر افراد دودمان پهلوی تریاکی بودند!

http://yon.ir/taryak

 

۴- ایجاد دانشگاه و نظام آموزشی نوین توسط رضاخان، با هدف بازسازی ایران طبق فرهنگ غرب و تربیت نیروهای حامی رژیم انجام شد!

 

۵- از نظر تئوری توسعه، ایران آن روز در مرحله احداث راه آهن نبود و تنها برای تسلط غرب به هند و آبهای گرم و پشتیبانی جبهه شوروی ایجاد شد. چنانکه مسیر آن تنها از جنوب به شمال بود و بسیاری از شهرهای مهم چون شیراز را در بر نگرفت!

http://yon.ir/raahahan

 

۶- جاده ها هم مانند راه آهن، با اغراض نظامی و استعماری ایجاد شدند و در ساخت آنها از منابع و مجریان خارجی استفاده شد!

http://yon.ir/jadde

 

۷- به اعتراف نزدیکان شاه او فساد جنسی و بی‌مبالاتی را به اوج رسانده بود و خاطرات بسیاری در این خصوص نگاشته اند!

http://yon.ir/fesadshah

 

۸- اگرچه ورزشگاه آزادی، بزرگترین استادیوم غرب آسیا است، اما هیچگاه مدرن ترین ورزشگاه جهان نبود!

http://yon.ir/azaadi

 

۹- افسران و خلبانان بزرگی چون بابایی، دوران، صیادشیرازی و… عصاره فضائل ملت ایران و افرادی متعهد، مذهبی و مبارز با سلطنت بودند، نه تربیت شدگان شاه!

 

۱۰- ارتشی که ادعا می شود پنجمین ارتش جهان بوده، حتی خود شاه را حفظ نکرد! منافع آمریکا، توهم ژاندارمی منطقه و جنون قدرت، دلایل شاه برای تجهیز ارتش با سرمایه ملت بود!

http://shayeaat.ir/post/109

 

۱۱- ویزای رایگان، کمترین غرامت غرب بابت غارت ایران بود! که آنهم وسیله ای برای جذب دارایی های ایرانیان و تاثیر گذاری فرهنگی بر آنها بود!

 

۱۲- بدلیل ساختارهای غلط اقتصادی و فسادهای مختلف سلطنت، بالا رفتن در آمد سرانه برای بدنه مردم و اقشار آسیب پذیر بی تاثیر بود!

http://yon.ir/sarane

 

۱۳- نخبگان کم تعداد آن دوران ثمره یا افتخار رژیم نبودند و سیاست وابستگی شاه، خودباوری و زمینه های رویش استعدادها را نابود کرده بود! مقایسه علمی آن دوران با پس از انقلاب این مطلب را روشن می کند.

http://yon.ir/Nokhbe1

 

۱۴- خفقان و سانسور مطبوعات و حبس و قتل نویسندگان در دوران پهلوی رایج بود؛ مخالفت با مشی سیاسی دولت، مهم‌ترین دلیل توقیف مطبوعات در آن دوره بود!

http://yon.ir/Matbuaat

http://yon.ir/Matbuaat1

 

۱۵- عامل ترور سال ۱۳۴۴ فورا کشته شد! این طراح تحصیل کرده ترور بود که با تقاضای عفو و اعمال نفوذ فرح جهت استفاده رژیم از تواناییهایش عفو شد! شاه بی رحم با گمان اقدام احتمالی علیه خود، حتی از جان برادرش غلامرضا نیز نگذشت!

http://yon.ir/Terorr

 

۱۶- سینمای پهلوی مفهوم جوانمردی را در زد و خورد و موارد حاشیه ای جعل و ضد ارزشها را تبلیغ می کرد! تا جایی که پهلوانی چون تختی حاضر به ورود به این عرصه نشد!

http://yon.ir/ZanSinama

 

۱۷- شاه، خود دست نشانده بود و امکان دخالت در انتخابات آمریکا را نداشت! واگذاری مبالغی به ریچارد نیکسون در حد حرف و شایعه بود!

http://yon.ir/Taasir

 

۱۸- پهلویها نه تنها سهمی در شکوفایی شعر و ادب نداشتند، بلکه منتقدان این صنف را نیز سرکوب می کردند!

http://yon.ir/Pome

http://yon.ir/jalaal

 

۱۹- پهلویها درحد امکان در نابودی اسلام که حافظ آزادی و استقلال کشور بود، کوشیدند! شهید مطهری در دوران تدریس دانشگاه توسط رژیم شاه بارها دستگیر و زندانی گشت! همواره در مرتبه دانشیاری نگاه داشته شد و پیش از موعد هم بازنشسته شد!

http://yon.ir/dinsetizi

http://yon.ir/motaharri

 

حق جو وحق طلب باشیم

برگرفته از سایت شایعات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code